JUDr. Peter Gabrik - 20.01.2020
Rozdelenie štátnej správy pri nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov
Máme v úmysle započať s novou sériou článkov, v ktorých by sme si priblížili čo znamená ak je na liste vlastníctva uvedené: v správe Slovenského pozemkového fondu. Konkrétne aké oprávnenia má správca pozemkov neznámeho vlastníka – ktorým môže byť Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR, š.p. Aby sme prešli k bližšiemu vysvetleniu v oprávneniach správcov, považujeme za potrebné si najprv rozdeliť základné fungovanie verejnej resp. štátnej správy v tejto oblasti. Následne bude čitateľ vedieť, prečo je niekde ako správca pozemkov neznámeho vlastníka vedený Slovenský pozemkový fond a inde Lesy SR, š.p. resp. prečo štát nedal oprávnenia správcu len jednému subjektu.
 
Ako sa ma týka štátna správa pri pozemkoch neznámych vlastníkov
 
Súčasný stav evidencie pôdy na Slovensku a problém neznámych vlastníkov mnohými formami ovplyvňuje právne vzťahy obyvateľov Slovenska. Týka sa ich to len čo sa dostanú do styku s pôdou alebo lesmi a chcú napr. stavať, hospodáriť na pôde, zabezpečiť si prístup k pozemku, realizovať iný projekt a tiež sa s tým stretnú v dedičskom konaní. Stav však ovplyvňuje aj veci verejné, ako sú verejné investície do infraštruktúry, priemyselné parky a iné projekty vo verejnom záujme napríklad pri ochrane prírody. Tiež tento problém súvisí s existenciou a fungovaním štátnych inštitúcii, ktoré tieto pozemky spravujú.
 
Ako a prečo sa štátna správa delí
 
Problém neznámych vlastníkov je rozdelený, pokiaľ ide o štátnu správu, medzi dve inštitúcie (najmä podľa druhu pozemkov):

1. Slovenský pozemkový fond

Ten podľa zákona č. 180/1995 Z. z. spravuje pozemky neznámych vlastníkov, avšak len pokiaľ ide o druh pozemkov:

a) Orná pôda

b) Chmeľnice

c) Vinice

d) Ovocné sady

e) Záhrady

f) Trvalé trávne porasty[1]

2. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Tie podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov spravujú pozemky neznámych vlastníkov, avšak len pokiaľ ide o druh pozemkov:

g) Lesný pozemok

Nakladanie s pozemkami neznámych vlastníkov bolo teda rozdelené medzi dve štátne inštitúcie. Toto delenie je opodstatnené, pretože správu vykonáva ten subjekt, ktorý má najbližšie k druhom pozemkov, ktoré má spravovať.[2] Slovenský pozemkový fond (ako právnická osoba zriadená zákonom) zo zákona spravuje poľnohospodárske pozemky štátu, preto zákonodarca priradil správu poľnohospodárskych pozemkov neznámych vlastníkov tiež do správy Slovenského pozemkového fondu. Lesy SR, š.p. spravujú lesné pozemky štátu, preto im zákonodarca do spoločnej správy zveril aj lesné pozemky neznámych vlastníkov.
 
O zverení správy lesných pozemkov svedčí ustanovenie § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, kde sa uvádza:
 
„Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.“
 
Pri uvedenej definícii zákon o lesoch podporne odkazuje aj na zákon č. 180/1995 Z. z., ktorý je možné považovať za nosný právny predpis pri definovaný pojmu a problematiky neznámych vlastníkov pozemkov na Slovensku.
 
Vyššie uvedený text hovorí o tom, kto vykonáva správu lesných pozemkov. Táto deľba nebola samoúčelná. Je potrebné uviesť, že Lesy SR, š.p. majú samostatne definované právomoci v nakladaní s lesnými pozemkami neznámych vlastníkov. Dá sa zhodnotiť, že tieto oprávnenia sú užšie oproti Slovenskému pozemkovému fondu. Pri otázke, čo konkrétne môžu Lesy SR, š.p. ako správca s pozemkami neznámych vlastníkov robiť, platí, že najčastejšie ich môže len prenajať, aj to po splnení zákonných podmienok. V zmysle definície podľa § 50 ods. 6 citovanej vyššie by sa ešte dalo doplniť, že správca môže lesné pozemky neznámych vlastníkov užívať sám ako vlastník (čo znamená hospodáriť v lesoch), najmä tiež tieto pozemky chrániť a zastupovať vlastníka v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy.
 
V ďalších článkoch si postupne priblížime, čo môžu vyššie uvedení správcovia s pozemkami neznámych vlastníkov robiť a či sa ich oprávnenia aj líšia.

[1] Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú tieto vymenované druhy pozemkov spolu považované za poľnohospodársku pôdu.
[2] Je potrebné dodať, že vyššie uvedený výpočet pozemkov neznamená, že by neznámi vlastníci nemohli vlastniť aj nehnuteľnosti prípadne iné veci alebo aj stavebné pozemky. Stavby a stavebné pozemky uvedených vlastníkov spravujú príslušné okresné úrady. Táto oblasť má svoje špecifiká, ktoré sú viac vzdialené od problematiky pozemkov (poľnohospodárskej a lesnej pôdy), preto by si vyžadovala samostatný príspevok.