Čl. I Ochrana osobných údajov
 
 
1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, vyplnením kontaktného formulára na našich stránkach vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne adresa bydliska sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov spoločnosťou GABRIK s.r.o., so sídlom Jilemnického 14, 040 01 Košice (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a ich použitím na fakturačné účely, odpovedanie na dopyt, kontaktovanie a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 
2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa predchádzajúceho bodu dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania, maximálne však na 5 rokov. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej/neskôr dohodnutej služby a zabezpečenie jej vybavenia. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Osobné údaje budú zhromažďované a spracúvané na hardwarovom zariadení Poskytovateľa nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky a v žiadnom prípade nebudú uložené mimo územia Slovenskej republiky.
 
4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa a bude ich chrániť pred stratou, poškodením alebo zničením.
 
6. Poskytovateľ v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
 • Identifikačné údaje Poskytovateľa: GABRIK s.r.o., Jilemnického 14, 040 01 Košice IČO 51 442 850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43334/V;
 • Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku.
 • Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku.
 • Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa), ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa) hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba (Poskytovateľ) je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.
 • Poučenie o dobrovoľnosti: Poskytovateľ týmto poskytuje užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, maximálne však na dobu 5 rokov.
7. Poučenie o právach dotknutej osoby – užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - užívateľ) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:
 
7.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
7.2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 7.1. písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
7.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
7.4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
7.5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
7.6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
7.7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
7.8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
8. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Poskytovateľ bezplatne.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Poskytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 • Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
9. Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.