Právne zakotvenie celej problematiky je v týchto zákonoch (ktoré sú v ich aktuálnom znení k dispozícii na www.slov-lex.sk):
  • zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých ustanoveniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov