Chcete kúpiť, prenajať, vysporiadať pozemky alebo stavby, ale nemáte s kým jednať ?
 • Stretli ste sa s „neznámym vlastníkom“ nehnuteľnosti?
 • Neviete, kde sa nachádza vlastník pozemku?
 • Na liste vlastníctva je uvedené, že vlastníka zastupuje Slovenský pozemkový fond?
 • Chcete kúpiť, prenajať alebo vysporiadať pozemok s neznámym vlastníkom?
 • Našli ste chyby v evidencii katastra alebo na liste vlastníctva?
 • Sú Vaši príbuzní zapísaní v katastri zapísaní ako neznámi vlastníci, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond?
 • Chcete vedieť, či vlastníte Vy alebo Vaši predkovia nejaké pozemky na Slovensku alebo v niektorej obci?
 • Neviete, kde sa nachádzajú pozemky v teréne, či už Vaše alebo Vašich príbuzných?
 • Čo je to ROEP, ZRPS, pozemkové úpravy, PKV, mapa určeného operátu, katastrálna mapa, geometrický plán?
 • Aký je rozdiel medzi parcelami registra „C“ a „E“ a ktorú z nich vlastníte?
Prečo sme vznikli

 

Z dôvodu, že sú pozemky na Slovensku rozdrobené a po dlhú dobu sa zanedbávala ich riadna evidencia, vznikol inštitút tzv. neznámeho vlastníka. Je to hlavne preto, že historicky sa v pôvodnej evidencii nehnuteľností v pozemkových knihách nezapisovali identifikačné údaje ako dátum narodenia, trvalý pobyt osoby a pod. Zapisovali sa žiaľ iba mená a priezviská, alebo isté prívlastky. Spoliehalo sa na to, že v danej obci budú tieto dáta nezameniteľné a dostatočné.

Chceme vysvetľovať, čo je to „neznámy vlastník“, ako ho nájsť a popri tom vysvetľovať komplexné otázky týkajúce sa evidencie pozemkov na Slovensku, aby ste sa v nej nestratili a nestali sa strateným vlastníkom J

S pozemkami, či už vlastnými alebo po predkoch, skôr či neskôr príde do styku každý človek. Takmer každý Slovák vlastní nejaký kus pôdy. Nemusí sa o ňu zaujímať každý deň, ale z času na čas vznikne záujem alebo potreba sa v nej zorientovať, napríklad keď  chce pôdu predať, prenajať záujemcovi, vysporiadať vlastníctvo, zdediť a podobne. Hoci ide o záležitosť týkajúcu sa takmer každého Slováka, keďže sa ňou nezaoberá na dennej báze, je nemožné sa v tom vyznať.

V praxi sme sa často stretli s tým, že ľuďom nemá kto poradiť. Nie sú dostupné praktické informácie pre bežných ľudí a štátne orgány skôr ľudí odbijú, ako by im mohli poradiť.

Na Slovensku je neuveriteľná roztrieštenosť vlastníctva pozemkov. Ide o dedičstvo bývalého režimu, ale aj viacerých nešťastných krokov štátnych orgánov. Ľudia vlastnia malé kúsky pozemkov roztrúsené po celej obci. Tieto potom nemôžu užívať, nie sú zaujímavé na predaj ani prenájom. Na takých pozemkoch sa samozrejme nedá ani stavať. Tým sa znižuje ich hodnota. Ľudia pozemky zdedia, zaplatia rôzne notárske poplatky, dane, ale z pozemkov nemajú žiaden osoh. Všetko by sa dalo urobiť lepšie a konečne napraviť doteraz pokazené veci, minimálne dostať ich na úroveň iných štátov Európskej únie.

Neochota úradov:

Úrady často stroho odkážu ľudí za geodetom, právnikom, notárom prípadne sa vyhovoria na konanie ROEP (čo samozrejme bežný človek nemá šancu pochopiť). Nie s každou otázkou treba navštevovať tieto úradné osoby. Často je možné stručnou diskusiou, dobrým prístupom a zodpovedaním pár konkrétnych otázok vysvetliť veci tak, aby ľudia zistili čo môžu robiť, čo je výhodné alebo nevýhodné. Napríklad veľmi jednoducho sa dá odpovedať, či a aké pozemky niekto vlastní.

 

Čo pre Vás robíme

Naša spoločnosť ponúka komplexné poradenské služby týkajúce sa evidencie pozemkov na Slovensku. Veľmi radi prijateľne a laicky vysvetlíme praktické otázky ľudí, ktorým je ťažko porozumieť, ak ide o vážne znejúce právnické pojmy. Právne poradenstvo neposkytujeme, ale spolupracujeme práve s takými advokátmi, ak je to potrebné, ktorí sa do pozemkového práva vyznajú.

Hlavným zmyslom stránky je nájsť neznámeho vlastníka. Ak je istá nehnuteľnosť vo vlastníctve „nikoho“ = (nie je možné zistiť koho), alebo je síce vo vlastníctve istej osoby s menom a priezviskom, ale predsa ide o neznámeho vlastníka, to je naša parketa. V praxi sme nadobudli dostatok skúseností, že takmer neexistuje neznámi vlastník, ktorého by sme nevedeli v historických prameňoch nájsť, identifikovať a stotožniť. Výsledkom našej služby bude, že z neznámeho vlastníka sa stane vlastník známy, nie len fyzicky známi, ale známi aj evidenciou katastra (pre štátne orgány a Slovenský pozemkový fond).

V súvislosti s neznámym vlastníkom vieme zodpovedať akékoľvek praktické súvisiace otázky kohokoľvek. Preto Vám vieme zistiť, kde sa nachádza akýkoľvek vlastník pozemku, alebo jeho dedičia.

 • je na liste vlastníctva akokoľvek spomínaný Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR (ak ide o lesné pozemky),
 • chcete kúpiť, prenajať alebo vysporiadať pozemok s neznámym vlastníkom,
 • sú pri Vašich príbuzných v katastri zapísané akékoľvek nejasné veci, alebo správa zákonného zástupcu,
 • chcete vedieť, či vlastníte Vy alebo či Vaši predkovia vlastnili nejaké pozemky na Slovensku alebo v konkrétnej obci,
 • neviete nájsť pozemky v teréne, na mape, ich hranice, druh pozemku, skutočnú výmeru alebo potrebujete ich nové zameranie,
 • ste našli chyby v evidencii katastra alebo papieroch, ktoré Vám prišli od štátnych úradov,
 • sa chcete vyznať do toho, čo po Vás orgány štátu chcú, ak hovoria o ROEP, ZRPS, pozemkových úpravách, mape určeného operátu,veciach,
 • chcete vedieť, aký je rozdiel medzi parcelami registra „C“ a registra „E“, a ktorú z nich teda vlastníte,
Kto je neznámy vlastník

Kto je teda ten neznámi vlastník? Existuje hneď niekoľko odpovedí. Vo vzťahu k pozemkom nás ako prvé logicky napadne, že ide o prípad, keď nevieme, kto vlastní istý pozemok. Ako je to vôbec na Slovensku možné? Existuje predsa prísna legislatíva, pozemky sú evidované odjakživa v katastri nehnuteľností, bez zápisu v katastri sa vlastníctvo nedá zmeniť. Každá parcela má svoje číslo a je zapísaná v mape. Ako sa potom stane, že istý pozemok má neznámeho vlastníka? Kam sa podel?

Keďže o uvedených problémoch v evidencii pozemkov, ktorá sa dedí až dodnes vie aj štát, mal by to riešiť. Ten však namiesto rýchlej snahy o nápravu, radšej zakotvil priamo do zákona niečo také ako „neznámych vlastníkov“. Keď to už konštatuje zákon (kým to v ňom je ako tak podchytené) netreba to súrne riešiť. Ktorý zákon to podchytil? Ide o zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých ustanoveniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (paradoxne zákon na usporiadanie vlastníctva J) v znení neskorších predpisov.

V § 16 ods. 1 tohto zákona je definovaný neznámy vlastník dvojako:

 1. k vlastníkovi pozemku je zapísané iba jeho meno a priezvisko, ale nie sú v katastri nehnuteľnosti zapísané identifikačné údaje, ako dátum narodenia, trvalý pobyt (tu je správne hovoriť o nezistenom vlastníkovi, keďže meno a priezvisko osoby, t.j. vlastníka je známe, ale tieto údaje sú nedostatočné, keďže ľudí v rovnakým menom môže byť desiatky. Inak povedané: Darmo je známe, kto je vlastník podľa mena, ak nie je možné túto osobu dohľadať).
 2. nie je známe ani len meno a priezvisko vlastníka pozemku (tu možno hovoriť v pravom slova zmysle o neznámom vlastníkovi). Tento typ môže mať mnoho zaujímavých príčin, keďže z histórie vieme, že všetku pôdu v krajine vlastník panovník, následne ju prevádzal na šľachtu. Po zásadných zmenách režimov s spoločnosti a príchodom demokratických režimov sa k pôde dostávali fyzické osoby a neskôr aj právnické osoby. Úplná neznáma pri vlastníkovi pozemku tak je zapríčinená napr. stratou listín katastra, vyhorením, rôznou ďalšou chybou vo vývoji a v neposlednom rade ide často o prípady zániku právnických osôb. Často ide tiež o prípady, že vznikne nová parcela, s úplne novým číslom a zameraním, ktorá v minulosti neexistovala a prípadne daná časť územia nebola zmapovaná. Potom nie je možné k danému kúsku zeme zapísať vlastníka, a to ani podľa bodu 1. vyššie.