JUDr. Peter Gabrik, advokát - 03.03.2020
Pozor! Pozemkové úpravy Vás môžu pripraviť o pozemok

Vo svojej podstate sa pozemkovými úpravami rozumie sceľovanie pozemkov. Rozdrobené podiely na rôznych parcelách sa majú dať dokopy pre každého vlastníka. Ako v tomto na prvý pohľad potrebnom riešení môže prísť niekto o pozemok? Povieme si to v tomto článku.

Pozemkové úpravy by mali prinášať len výhody

Keďže súčasný stav rozdrobenosti pozemkov na Slovensku je zúfalý – tisíce podielov na malých parcelách, je určite potrebné s tým rýchlo niečo robiť. Rozdrobenosť pozemkov bráni ich zmysluplnému užívaniu a takmer každý úkon súvisiaci s pozemkom sa neúmerne komplikuje. Po scelení by mal mať každý vlastník svoje podiely v rôznych parcelkách pokope na jednom mieste ako výučný vlastník. Pozemkové úpravy by teda mali byť „win – win“ riešením. Nie sú ale pre všetkých len výhodné.

Ohrozenými sú tzv. neznámy vlastníci pozemkov. Tí z toho titulu, že v katastri nehnuteľností nemajú zapísané všetky identifikačné údaje, ťahajú za kratší koniec.

Popri rozdrobenosti pozemkov na Slovensku je zrejme druhým najväčším problémom práve existencia neznámych vlastníkov pozemkov. Ako tento problém vznikol sa môžete dočítať na našich stránkach. V zásade ja jedná o problém s nedostatočnou evidenciou pozemkov z minulosti. Ide o vlastníkov, ktorí môžu žiť v danej obci alebo inde na Slovensku, len nevedia o tom, že vlastnia pozemky a najčastejšie ide už o mŕtve osoby (kedy ich dedičia nevedia, že pozostalí vlastnili pozemky). Neznámy vlastníci sú zverení do správy Slovenského pozemkového fondu (alebo Lesov SR, pokiaľ ide o lesné pozemky). Slovenský pozemkový fond by mal chrániť ich vlastníctvo, záujmy a hospodárne nakladať s ich pozemkami.

Keďže sa neznámy vlastníci nestarajú o pozemky samy, ťahajú za kratší koniec

Práve preto, že neznámy vlastníci sú problém, vo viacerých oblastiach sa s nimi štát snaží vysporiadať pokiaľ možno čo najefektívnejšie. Jedným z inštitútov, ktoré štát zvažuje použiť na riešenie problémov neznámych vlastníkov, sú znenazdajky pozemkové úpravy.

Pozemkové úpravy v sebe obsahujú aj jednu zaujímavú možnosť – finančné vyrovnanie. To znamená, že ak má niektorý vlastník spolu v danom katastrálnom území výmeru pozemkov menšiu ako 400 m2, s jeho súhlasom nemusí po novom dostať už žiadny pozemok, ale len finančné vyrovnanie. Toto môže byť naozaj výhodné pre vlastníkov, ktorí vlastnia napr. len 50 m2. Ak by mal vlastník vyčlenených 50 m2, ide o výmeru, ktorú nie je zmysluplné obhospodarovať. Tu sa však pre uvedenú možnosť rozhodne samotný vlastník.

Neznámych vlastníkov v pozemkových úpravách zastupuje Slovenský pozemkový fond. Ten tiež môže dať súhlas na finančné vyrovnanie. Táto úprava je v zákone už dnes a finančnú náhradu potom Slovenský pozemkový fond drží na depozitnom účte.

Nedávno bola v parlamente novela zákona o pozemkových úpravách, ktorá okrem iného chcela zaviesť povinnosť finančnej náhrady pre neznámych vlastníkov, ktorí vlastnia výmeru spolu do 200 m2 poľnohospodárskej pôdy alebo do 1000 m2 lesných pozemkov. Novelu však prezidentka nateraz vetovala.

Každopádne však treba vidieť snahy štátu, aby popri sceľovaní „vyriešil“ aj neznámych vlastníkov – alebo aspoň ich časť s nízkou výmerou. Uvidíme čo prinesie budúcnosť, ale podobné snahy možno ešte očakávať.

Prečo je finančné vyrovnanie pri neznámych vlastníkoch menej výhodné ako pri známych vlastníkoch?

Ako bolo uvedené vyššie, neznámy vlastník je neznámym pre nedostatočnú evidenciu pozemkov z minulosti, keď pozemok je evidovaný len menom a priezviskom, bez dátumu narodenia alebo pobytu osoby. Často ide o osoby už nežijúce, ktorých pozemky neboli prededené práve preto, že sa o nich nevedelo pre neúplnosť identifikačných údajov. Ak by dedičia alebo aj samotný neznámy vlastník si chceli pozrieť, či vlastnia v niektorom katastrálnom území pozemok, vedeli pred pozemkovými úpravami zadať do katastrálneho portálu meno a priezvisko a vlastníctvo preverili.

Po pozemkových úpravách však už žiadna takáto kontrola nebude možná. Jediná možnosť bude dopytovať sa Slovenského pozemkového fondu, či boli vyplatené financie ako náhrada za podiely neznámeho vlastníka. O tejto možnosti však málo ľudí vie a je tiež omnoho náročnejšia. Dedič bude odkázaný na ochotu zamestnancov Slovenského pozemkového fondu, ktorý nemá na vybavenie žiadosti žiadnu lehotu. Plynutím času tiež nevedno zaručiť, kde a ako sa financie použijú, či neprejdú v prospech štátneho rozpočtu.

Záver

Preto sme uviedli na začiatku možno trochu skratkovito, že pozemkové úpravy Vás môžu pripraviť o pozemok, ale vystihuje to realitu takmer presne. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Ak teda neznámy vlastník zomrel, jeho dedičia sa ku dňu smrti stali vlastníkom jeho pozemkov, len o tom nevedia. Na formálny zápis by bolo potrebné vykonať dodatočné dedičské konanie. Ak Slovenský pozemkový fond pri pozemkových úpravách bude súhlasiť s finančným vyrovnaním, potom dedičia stratia pozemok. Oproti tomu známi vlastníci o pozemok prídu len s ich písomným súhlasom.

Ak chcete po svojich predkoch vlastniť pozemky, potom je potrebné sa o ne zaujímať ešte pred vykonaním pozemkových úprav v danom katastrálnom území.