JUDr. Peter Gabrik, advokát - 28.06.2022
Neznámy vlastníci pozor – niečo veľké sa chystá!

V našich článkoch sme sa podrobne venovali problematike pozemkov neznámych vlastníkov. Ponúkali sme rôzne praktické rady, vysvetľovali právnu úpravu ale najmä sme upozorňovali na to, aby si ľudia dali pozemky do poriadku čím skôr, lebo je len otázka času, kedy prejdú na štát. Teraz je čas, kedy sme sa toho dočkali – štát zverejnil svoj zámer, ako by pozemky neznámych vlastníkov mohli prejsť na štát. Detaily budú zverejnené na jeseň, kedy má byť nový zákon v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Už teraz však vieme, že čas sa začal odpočítavať. Zákon stanoví istú lehotu, po ktorej už pozemky prejdú na štát. Naozaj už nie je na čo čakať.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo predbežnú informáciu

Koncom mája 2022 Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo predbežnú informáciu o tom, že sa pripravuje zákon, podľa ktorého by malo dôjsť k „zoštátneniu“ pozemkov neznámych vlastníkov. Ministerstvo uvádza[1], (parafrázujeme) že cieľom návrhu zákona je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov. Návrh zákona upraví konanie, ktorého výsledkom bude prechod práv k pozemkom nezistených vlastníkov na štát.

Upraví sa správne konanie viazané na pozemky a spoluvlastnícke podiely patriace neznámym vlastníkom. V konaní sa poskytne čas na to, aby si prípadní právni nástupcovia nezistených vlastníkov mohli po preukázaní nároku uplatniť svoje vlastnícke práva. Správne konania budú prebiehať v pôsobnosti Okresných úradov, pozemkových a lesných odboroch v spolupráci s katastrálnymi odbormi.

Keďže katastrálnych území je viac ako 3000, konanie sa začne z úradnej povinnosti podľa vopred schváleného harmonogramu určujúceho poradie katastrálnych územia, v ktorých sa začne konanie.

Po začatí konania správny orgán vytvorí zostavu pozemkov s nezisteným vlastníkom, ktorá bude obsahovať všetky dostupné údaje o predmetných pozemkoch a spoluvlastníckych podieloch. Správny orgán zverejní túto zostavu verejnou vyhláškou aj v spolupráci s obcou na lehotu, ktorou sa zabezpečí dostatočný čas na uplatnenie individuálnych nárokov právnych nástupcov nezistených vlastníkov k pozemkom, ktoré budú predmetom konania.

Po uplynutí lehoty sa predmetné pozemky rozdelia do dvoch skupín. Prvú skupinu budú tvoriť pozemky, ku ktorým nebol uplatnený nárok právnych nástupcov nezistených vlastníkov. Pri týchto pozemkoch správny orgán bude osobitne konať, čím sa zabezpečí individualizovaný prístup k vlastníkovi vyžadovaný aj Ústavným súdom Slovenskej republiky (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/05; č. 537/2006 Z. z.). Správny orgán vydá rozhodnutia, ktorými prejde vlastníctvo pozemkov a spoluvlastníckych podielov nezisteného vlastníka na štát. Rozhodnutie bude obsahovať údaje o pozemkoch, a spoluvlastníckych podieloch. Rozhodnutia budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (https://cuet.slovensko.sk/) a bude voči nim možné podať riadne i mimoriadne opravné prostriedky podľa správneho poriadku.

Druhá skupina pozemkov bude tvorená pozemkami nezistených vlastníkov, ku ktorým bol uplatnený nárok právneho nástupcu nezisteného vlastníka na vlastnícke právo k predmetnému pozemku alebo spoluvlastníckemu podielu. Ak osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je právnym nástupcom nezisteného vlastníka, preukáže, že uplatnila nárok (na súde, dedičský nárok), nebude sa o takom pozemku konať ako o pozemku v prvej skupine, t. j. správny orgán nerozhodne o prechode takého pozemku na štát. Ak účastník preukáže svoj nárok, príslušný správca mu vydá predmetný pozemok. Ak však nebude možné pozemok vydať do vlastníctva, právny nástupca nezisteného vlastníka bude mať právo na vydanie náhradného pozemku alebo finančnej náhrady, pričom pozemok nezisteného vlastníka prejde na štát. Obdobné konanie ako pri pozemkoch so vzneseným nárokom sa bude realizovať aj v prípade podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným o pozemkoch v prvej skupine, ku ktorým nebol uplatnený nárok.

V záujme zmiernenia intenzity zásahu do vlastníckeho práva bude možné konanie obnoviť v lehote 10 rokov odo dňa vydania rozhodnutia o pozemkoch v prvej skupine. Na účely finančných náhrad uspokojovania nárokov za pozemky uvedené v druhej skupine sa zriadi garančný fond, ktorý bude tvorený z príjmov z predmetných pozemkov.

V rámci riešenia problému nezistených vlastníkov predstavuje osobitnú skupinu množina pozemkov patriacich bývalým vlastníkom židovského pôvodu. Toto pozemkové vlastníctvo bude riešené aj s ohľadom na pôvodný zámer štátu odstrániť majetkové krivdy.

Ministerstvo v závere predbežnej informácie uvádza, že potreba prijatia tejto úpravy vychádza z verejného záujmu spočívajúceho v potrebe usporiadania dlhodobo neriešených a roztrieštených vlastníckych vzťahov k pozemkom, odstránenia dosiaľ pretrvávajúceho vlastníctva nezistených vlastníkov, ktoré predstavuje bremeno pre ostatných vlastníkov, odstránenia disproporcie v ochrane vlastníckeho práva nezistených vlastníkov, ktoré požíva intenzívnejšiu ochranu než vlastnícke právo ostatných vlastníkov, a v nadväznosti na to verejného záujmu na riadnom obhospodarovaní a právno-ekonomickom využití najmä poľnohospodárskych pozemkov, efektívneho manažmentu krajiny, zabezpečovania potravinovej bezpečnosti štátu, ekologických a hospodárskych funkcií krajiny či realizácie potrebných infraštruktúrnych zámerov. Návrh zákona pomenuje tento verejný záujem.

Záver a naše odporúčanie

Naozaj nie je na čo čakať. Síce ešte nie sú známe mnohé detaily právnej úpravy, ktoré v konečnom dôsledku môžu znamenať aj prínos danej úpravy na riešenie daného problému, každopádne je zrejmý trend, kedy štát mieni tento problém vyriešiť prepisom pozemkov neznámych vlastníkov na štát. Skôr či neskôr pozemky neznámych vlastníkov, o ktoré nebude mať nik záujem, prejdú na štát. Odporúčame, aby si každý vo vlastnom záujme preveril pozemky po svojich predkoch, nakoľko v každej rodine na Slovensku existuje neznámy vlastník. Takmer tretina pôdy na Slovensku je vo vlastníctve neznámych vlastníkov. Teraz je kontrola v zásade jednoduchá, avšak keď už pozemky prejdú na štát, bude veľmi komplikované pátranie či niečo právny predchodca vlastnil a všetky dostupné lehoty sa môžu ľahko prešvihnúť.

Veľký problém vzbudzuje otázka podielového spoluvlastníctva. Čo s pozemkami, kde má neznámy vlastník len podiel a ostatné podiely vlastnia známi vlastníci? Natlačí sa medzi známych vlastníkov štát? Myslíme si, že by bolo omnoho správnejšie, aby sa podiel neznámeho vlastníka radšej prerozdelil na ostatných spoluvlastníkov a neprechádzal na štát, lebo sa tak narušia vzťahy v rámci spoluvlastníctva. Netreba zabúdať, že neznámy vlastníci sú často vzdialení príbuzní spoluvlastníkov.

Budeme legislatívny proces sledovať a prinášať Vám aktuálne informácie a upozornenia. Tiež budeme v legislatívnom procese vnášať naše návrhy pripomienky.