Kto je teda ten neznámi vlastník? Existuje hneď niekoľko odpovedí. Vo vzťahu k pozemkom nás ako prvé logicky napadne, že ide o prípad, keď nevieme, kto vlastní istý pozemok. Ako je to vôbec na Slovensku možné? Existuje predsa prísna legislatíva, pozemky sú evidované odjakživa v katastri nehnuteľností, bez zápisu v katastri sa vlastníctvo nedá zmeniť. Každá parcela má svoje číslo a je zapísaná v mape. Ako sa potom stane, že istý pozemok má neznámeho vlastníka? Kam sa podel?

Keďže o uvedených problémoch v evidencii pozemkov, ktorá sa dedí až dodnes vie aj štát, mal by to riešiť. Ten však namiesto rýchlej snahy o nápravu, radšej zakotvil priamo do zákona niečo také ako „neznámych vlastníkov“. Keď to už konštatuje zákon (kým to v ňom je ako tak podchytené) netreba to súrne riešiť. Ktorý zákon to podchytil? Ide o zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých ustanoveniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (paradoxne zákon na usporiadanie vlastníctva J) v znení neskorších predpisov.

V § 16 ods. 1 tohto zákona je definovaný neznámy vlastník dvojako:

  1. k vlastníkovi pozemku je zapísané iba jeho meno a priezvisko, ale nie sú v katastri nehnuteľnosti zapísané identifikačné údaje, ako dátum narodenia, trvalý pobyt (tu je správne hovoriť o nezistenom vlastníkovi, keďže meno a priezvisko osoby, t.j. vlastníka je známe, ale tieto údaje sú nedostatočné, keďže ľudí v rovnakým menom môže byť desiatky. Inak povedané: Darmo je známe, kto je vlastník podľa mena, ak nie je možné túto osobu dohľadať).
  2. nie je známe ani len meno a priezvisko vlastníka pozemku (tu možno hovoriť v pravom slova zmysle o neznámom vlastníkovi). Tento typ môže mať mnoho zaujímavých príčin, keďže z histórie vieme, že všetku pôdu v krajine vlastník panovník, následne ju prevádzal na šľachtu. Po zásadných zmenách režimov s spoločnosti a príchodom demokratických režimov sa k pôde dostávali fyzické osoby a neskôr aj právnické osoby. Úplná neznáma pri vlastníkovi pozemku tak je zapríčinená napr. stratou listín katastra, vyhorením, rôznou ďalšou chybou vo vývoji a v neposlednom rade ide často o prípady zániku právnických osôb. Často ide tiež o prípady, že vznikne nová parcela, s úplne novým číslom a zameraním, ktorá v minulosti neexistovala a prípadne daná časť územia nebola zmapovaná. Potom nie je možné k danému kúsku zeme zapísať vlastníka, a to ani podľa bodu 1. vyššie.

Zákon ďalej hovorí, že pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, neznámych vlastníkov zo zákona zastupuje Slovenský pozemkový fond a ak ide o lesné pozemky, Lesy SR, š.p.. Ak teda napr. Váš príbuzný vlastní pôdu a nemá v katastri zapísané identifikačné údaje, kým ich na list vlastníctva nezapíšete, alebo nezapíšete seba ako právnych nástupcov na list vlastníctva, bude s „Vašim“ majetkom nakladať Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR. Preto je potrebné veci dať do poriadku, aby ste o nich rozhodovali sami. Zákonní zástupcovia síce nemôžu s pozemkami neznámych vlastníkov robiť čo sa im zachce, ale kto vie, čo bude o niekoľko rokov. Čo ak si štát povie, že tieto pozemky si jednoducho prisvojí?

Keďže pozemky sa evidujú v katastri, na listoch vlastníctva je potrebné urobiť všetko preto, aby sa z neznámych vlastníkov stali známi (možno práve Vy) práve v evidencii katastra. Nepostačí len fyzicky nájsť toho človeka, ktorý pozemok vlastní (no má zapísané iba meno a priezvisko), lebo z takéhoto nájdenia vlastníka v skutočnosti - fyzicky len laicky dopátrame známeho vlastníka, no pre štát a právne úkony s pozemkom sa nič nezmení.

Našim klientom preto zabezpečujeme okrem fyzického nájdenia vlastníka, najmä jeho „úradné nájdenie“, aby sa stal známym vlastníkom pre kataster. Až v tomto momente je možné s pozemkom právne nakladať, kupovať, predávať, vysporiadať alebo dodediť.

Ako sa dá neznámi vlastník pozemku identifikovať nie je možné zovšeobecniť. Ide o nespočet rôznych prípadov, ako postupovať. Ku každému prípadu je potrebné pristúpiť individuálne. Veci sa líšia každou informáciou zistenou z historických podkladov alebo zbierky listín katastra, a tieto individuálne informácie v každom prípade slúžia ako také výhybky, ktoré ďalej ukážu cestu, ako postupovať.

Bez hlbokých skúseností s historickým vývojom evidencie pozemkov na Slovensku by sme v danej oblasti nevedeli pomôcť.

Existuje možnosť aj takého dopytu, že by chcel niekto zistiť, či a koľko pozemkov vlastní istý známy subjekt. Potom už nepôjde o neznámeho vlastníka, ale skôr o neznáme vlastníctvo známeho vlastníka J