Z dôvodu, že sú pozemky na Slovensku rozdrobené a po dlhú dobu sa zanedbávala ich riadna evidencia, vznikol inštitút tzv. neznámeho vlastníka. Je to hlavne preto, že historicky sa v pôvodnej evidencii nehnuteľností v pozemkových knihách nezapisovali identifikačné údaje ako dátum narodenia, trvalý pobyt osoby a pod. Zapisovali sa žiaľ iba mená a priezviská, alebo isté prívlastky. Spoliehalo sa na to, že v danej obci budú tieto dáta nezameniteľné a dostatočné.

Chceme vysvetľovať, čo je to „neznámy vlastník“, ako ho nájsť a popri tom vysvetľovať komplexné otázky týkajúce sa evidencie pozemkov na Slovensku, aby ste sa v nej nestratili a nestali sa strateným vlastníkom.

S pozemkami, či už vlastnými alebo po predkoch, skôr či neskôr príde do styku každý človek. Takmer každý Slovák vlastní nejaký kus pôdy. Nemusí sa o ňu zaujímať každý deň, ale z času na čas vznikne záujem alebo potreba sa v nej zorientovať, napríklad keď  chce pôdu predať, prenajať záujemcovi, vysporiadať vlastníctvo, zdediť a podobne. Hoci ide o záležitosť týkajúcu sa takmer každého Slováka, keďže sa ňou nezaoberá na dennej báze, je nemožné sa v tom vyznať.

V praxi sme sa často stretli s tým, že ľuďom nemá kto poradiť. Nie sú dostupné praktické informácie pre bežných ľudí a štátne orgány skôr ľudí odbijú, ako by im mohli poradiť.

Na Slovensku je neuveriteľná roztrieštenosť vlastníctva pozemkov. Ide o dedičstvo bývalého režimu, ale aj viacerých nešťastných krokov štátnych orgánov. Ľudia vlastnia malé kúsky pozemkov roztrúsené po celej obci. Tieto potom nemôžu užívať, nie sú zaujímavé na predaj ani prenájom. Na takých pozemkoch sa samozrejme nedá ani stavať. Tým sa znižuje ich hodnota. Ľudia pozemky zdedia, zaplatia rôzne notárske poplatky, dane, ale z pozemkov nemajú žiaden osoh. Všetko by sa dalo urobiť lepšie a konečne napraviť doteraz pokazené veci, minimálne dostať ich na úroveň iných štátov Európskej únie.

Neochota úradov:

Úrady často stroho odkážu ľudí za geodetom, právnikom, notárom prípadne sa vyhovoria na konanie ROEP (čo samozrejme bežný človek nemá šancu pochopiť). Nie s každou otázkou treba navštevovať tieto úradné osoby. Často je možné stručnou diskusiou, dobrým prístupom a zodpovedaním pár konkrétnych otázok vysvetliť veci tak, aby ľudia zistili čo môžu robiť, čo je výhodné alebo nevýhodné. Napríklad veľmi jednoducho sa dá odpovedať, či a aké pozemky niekto vlastní.

 

Často idú ľudia na dedičské konanie a nevedia, aké pozemky budú dediť, či sa to vôbec oplatí. V takom prípade nemusia vyhľadať geodeta, stačí, aby sami poznali princíp, ako si zadarmo všetky pozemky nájsť v pohodlí domova.

Praktické a osobné skúsenosti:

Aby tej spleti a nejasností nebolo málo pri známych vlastníkoch, celá vec sa zamotáva práve neznámymi vlastníkmi. Môže ísť o takých ľudí, ktorí v skutočnosti sú známi, len rezignovali na staranie sa o svoje pozemky. Viac sa o tomto subjekte dočítate na našich stránkach v samostatnej sekcii.

Ide o problém takmer každého človeka, ale určite každej rodiny na Slovensku. Naši členovia sa často prakticky v osobných životoch stretli s tým, že priamo ich predkovia sú v katastri zapísaní ako neznámi vlastníci. Ako je to možné? Ide napríklad o prípady, že predkovia zomreli a prebehlo po nich dedičské konanie, v ktorom, ako by si každý myslel, mali byť prejednané všetky nimi vlastnené pozemky. No nestalo sa tak. Prejednané neboli všetky pozemky, ale všetky v tom čase zistiteľné pozemky z našej šlendriánskej evidencie pozemkov, akú na Slovensku máme. Aká je potom vierohodnosť dedičských konaní na Slovensku? Postupne ako sa evidencia zlepšuje, vykonáva sa nové mapovanie a zameranie pozemkov, konaním ROEP sa zapisujú mŕtve osoby na listy vlastníctva, ale už ako neznámi vlastníci. Ako neznámi vlastníci z dôvodu, že sa prepijú ich údaje z historických listín – pozemkových kníh, kde je napísané iba ich meno. Ako je možné, že pri novej evidencii pozemkov v konaní ROEP nikto nepreverí to, či uvedené osoby majú dedičov? Ak majú dedičov, nie je vôbec vhodné alibisticky zapísať mŕtve osoby do katastra.

Preto chceme pomôcť...

Naši autori sa s uvedenými problémami stretli na vlastnej koži po každom z ich starých rodičov a ešte starších generáciách v rodine. Po ich skúsenostiach z doterajšieho profesného zamerania v nich táto osobná skúsenosť v rodine vyvolala myšlienku podniknúť niečo v tejto veci. Táto prvotná energia povzbudila na vytvorenie tohto portálu a hlavne na pomoc všetkým ostatným ľuďom. Poučiť sa treba na chybách iných a vyriešiť svoje záležitosti čo najefektívnejšie. Ich energiu chcú zamerať aj vyššie, na kompetentných, štátne orgány, aby sa veci v tejto oblasti zlepšili.

Preto budeme sledovať chystané právne zmeny, tieto pripomienkovať a iniciovať vylepšenie právnej úpravy. Chceme zbierať hromadné pripomienky a vyjednávať v Ministerstvom pôdohospodárstva SR, poslancami a komunikovať rôzne zlepšenia do budúcna

Budúcnosť vychádza z minulosti:

Naše služby smerujú aj opačným smerom, do histórie. Pátranie do histórie nebude samoúčelným historickým exkurzom. Jeho cieľom je objasnenie všetkých otázok evidencie pozemkov. Hlavne identifikácia vývoja vlastníckeho práva a právne nástupníctvo. Dokreslenie celého rodinného stromu vývoja rodiny. Naše služby tak sú v niečom podobné historikom alebo rodinným kronikám s popisovaným rodinných koreňov a rodinného stromu. Bez toho to nepôjde, ak chceme nájsť Vášho neznámeho vlastníka.

Spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami, ak je potrebné poskytnúť vysoko odborné právne poradenstvo, prípadne zastupovať v konaniach na súdoch, alebo iných orgánoch, ktorým sa pri vysporiadaní vlastníckeho práva často nedá vyhnúť.